Thursday, 19.05.2022
Eingabeseite                 Platzregeln
Feld 1

19:00-22:00 TSVV U20m M.Halm

Feld 2

18:00-21:00 TSVV Mixed4 A.Seeger

Feld 3

18:00-20:00 TSVV Mixed4 A.Seeger

Feld 4

18:00-21:00 TSVV Mixed4 A.Seeger

 
April      May      June
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. / 31.